الیاف

الیاف

الیاف آسفالت FORTA-FI

نمایش محصول

الیاف آسفالت پارافیبر

نمایش محصول

الیاف ماکروسینتتیک بتن FORTA

نمایش محصول

الیاف ماکروسینتتیک پلی تار

نمایش محصول

الیاف شبکه ای پلی اولفین

نمایش محصول